Voorwaarden

                                                Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisie in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal- Economische Raad.

I.               Identiteit van de ondernemer:
De Bonbonnerie Chocolaterie, Apothekersdijk 6, 2312 DC te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leiden 28066064, hierna te noemen De Bonbonnerie.
De Bonbonnerie biedt haar producten aan via een webwinkel op het internet en in een winkel.
II.              Afnemer:
De afnemer is de consument c.q. klant van De Bonbonnerie. 
III.             Reden van het opstellen van de Algemene Voorwaarden:
De Bonbonnerie gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en de afnemer elkaar van dienst kunnen en willen zijn. De Bonbonnerie doet eerlijk zaken en gaat uit van redelijkheid en oplossingsgerichtheid. De Bonbonnerie acht het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.
IV.             Overeenkomst:
Een overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de winkel en webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

 

 1. Algemeen

 

1.1             Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van De Bonbonnerie. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.debonbonnerie.nl van De Bonbonnerie. Op verzoek zenden wij u per mail een schriftelijk exemplaar. De dienst die de webshop van De Bonbonnerie aanbiedt is het verkopen en/of bezorgen en/of afhalen in de winkel van chocolade, taarten, gebak, koek en daaraan geraleteerde producten binnen en/of binnen een bepaalde regio in Nederland (zie levering). De Bonbonnerie behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.2             Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Bonbonnerie behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3             Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Bonbonnerie erkend.

1.4             De Bonbonnerie garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

 1. Levering

2.1             Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2            In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Bonbonnerie  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (beperkte voorraad/ niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3             Aan de leveringsplicht van De Bonbonnerie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Bonbonnerie geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4             Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5        Voor de levering van de chocolade maakt De Bonbonnerie gebruik van de diensten van PostNL, eigen bezorgservice of de fietskoerier. Bestellingen buiten de directe bezorgregio (Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest) worden overgedragen aan Post NL of de fietskoerier.nl 
Aan de hand van de geplaatste bestelling bepaalt De Bonbonnerie de meest geschikte verzendmethode.   Bezorging dan wel verzending is ten alle tijden geheel op eigen risico van de klant. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering, breuk bij bijvoorbeeld chocolade letters kunnen niet gereclameerd worden, deze producten verlaten heel het bedrijf, de aansprakelijkheid ligt hier dan ook bij het vervoers/bezorg bedrijf.
De Bonbonnerie verstuurt ook naar belgië en duitsland.

Voor de levering van taarten en gebak maakt De Bonbonnerie uitsluitend gebruik van de eigen bezorgservice of de keuze om af te halen in de winkel. De bezorgservice wordt alleen binnen de eigen regio aangeboden, krijgt u op de webshop geen keuze voor bezorging dan is in uw regio de bezorging niet mogelijk, klikt u echter toch door voor ophalen in de winkel en dit blijkt achteraf toch een bezorging die buiten onze regio valt zullen wij u het bedrag aan u retourneren met een aftrek van 4,95 administratie kosten. Bezorging via deze sevice vindt over het algemeen in de ochtend tussen 8:30 en 11:00 uur plaats. Het is voor de klant mogelijk om een voorkeur op te geven, echter kunnen hier door de klant geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast is het mogelijk voor de klant om de bestelling (chocolade en/of taart en/of gebak) op de gewenste afhaaldatum van de klant af te halen in de winkel.

2.6        Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling en de verzending verloopt via Post NL, dan verstuurt De Bonbonnerie de bestelling een dag voor de gewenste bezorgdatum, mits deze verzenddatum binnen de openingstijden van de winkel van De Bonbonnerie past.

Te late levering van de chocolade is geen reden voor creditering van de chocolade, product en/of bezorgkosten.            

            Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven en de bezorging wordt door onze eigen bezorgservice uitgevoerd/ dan wel door de klant in de winkel wordt afgehaald zal de bestelling worden bezorgd dan/wel klaar staan in de winkel op de gewenste bezorg/afhaaldatum, mits deze binnen de openingstijden van de winkel van De Bonbonnerie past.

2.7            Er vindt geen verzending van chocolade per Post NL plaats bij temperaturen boven de 20 C. Indien er door de temperatuur geen verzending kan plaatsvinden op de door de klant gekozen verzenddatum, zal dit mondeling (telefonisch) en/of schriftelijk (per mail) worden medegedeeld. De Bonbonnerie kiest het eerstvolgende geschikte moment uit om de chocolade te versturen.

            De late of latere levering van de chocolade door het niet verzenden met Post NL vanwege de temperatuur boven de 20 C is geen reden voor creditering van de chocolade, product en/of bezorgkosten.

2.8             De Bonbonnerie is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bedrijven en/of instellingen en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger.

2.9        Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL. Let op dat bij grote concerns, etc het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon.

2.10            De Bonbonnerie is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL Pakketservice of het brievenbusstuk wordt op het opgegeven adres geleverd. Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

2.11 vouchers/waardebonnen

 • Vouchers zijn niet tegen contanten in te leveren
 • Vouchers zijn 1 jaar geldig, na datum uitgifte.
 • Vouchers kunnen (tot nu toe 14-10-2020) alleen nog digitaal verwerkt worden.
 • Eventeule fouten met het versturen van codes van de vouchers dmv derden kunnen niet verhaald worden bij de bonbonnerie, en hier zal dan ook geen verrekkening van plaatsvinden.
 •  
 1. Prijzen

 

3.1             Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de grondstoffen producent tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2        Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3        Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 9% BTW (chocolade en andere etenswaren) en 21% BTW (niet-etenswaren).
 

 1. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1             Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht om tot 14 dagen na plaatsing van de order tot uiterlijk twee dagen voor de reeds opgegeven leveringsdatum kenbaar te maken (een deel van) de levering van de producten zonder opgave van reden te annuleren. De afnemer dient hiervan schriftelijk melding te maken bij De Bonbonnerie.

4.2            Indien producten op speciaal verzoek voor de afnemer zijn samengesteld en/of gemaakt kan geen gebruik worden gemaakt van dit hierboven beschreven herroepingsrecht.

4.3             Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

4.4            De Bonbonnerie behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van De Bonbonnerie) is beschadigd. 

4.5        Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Bonbonnerie schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal De Bonbonnerie de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De Bonbonnerie behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

4.6             Daar De Bonbonnerie werkt met etenswaren / versprodukten is het niet mogelijk om dergelijke produkten te ruilen.

4.7            Bovenstaand herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumentenbestellingen en niet op zakelijke bestellingen.                                     

4.8        Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 4.1 t/m 4.6 draagt De Bonbonnerie er zorg voor dat binnen 14 dagen na retourmelding en ontvangst van de getourneerde producten het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

 

 1. Uitvoering

De Bonbonnerie voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap uit.

 

 1. Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

 

 1. Gegevensbeheer

7.1             Indien u een bestelling plaatst bij De Bonbonnerie, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Bonbonnerie. De Bonbonnerie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2             De Bonbonnerie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg vooreen vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3             De Bonbonnerie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie

8.1             De Bonbonnerie garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

8.2             De garantietermijn van De Bonbonnerie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Bonbonnerie is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3             De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Bonbonnerie) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Bonbonnerie. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan De Bonbonnerie schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4             Indien klachten van de afnemer door De Bonbonnerie gegrond worden bevonden, zal De Bonbonnerie naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Bonbonnerie en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van De Bonbonnerie) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Bonbonnerie gedekte bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van De Bonbonnerie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5             De Bonbonnerie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

 1. Aanbiedingen

9.1             Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2             Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Bonbonnerie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3             Mondelinge toezeggingen verbinden De Bonbonnerie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4              Aanbiedingen van De Bonbonnerie gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.5             De Bonbonnerie kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6             Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

10.1             Een overeenkomst tussen De Bonbonnerie en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Bonbonnerie op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2             De Bonbonnerie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite  en verpakkingen van De Bonbonnerie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

12.1             De Bonbonnerie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2             Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Bonbonnerie alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3             De Bonbonnerie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Bonbonnerie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4             Indien De Bonbonnerie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

 

 1. Aansprakelijkheid

De Bonbonnerie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1             Eigendom van alle door De Bonbonnerie aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Bonbonnerie zolang de afnemer de vorderingen van De Bonbonnerie uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Bonbonnerie wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2             De door De Bonbonnerie geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3             De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4             De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Bonbonnerie of een door De Bonbonnerie aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Bonbonnerie haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.5             Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Bonbonnerie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.6             De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Bonbonnerie.

 

 1. Teksten, afbeeldingen en logo’s op taarten, gebak en chocolade

15.1            Teksten die worden opgegeven bij producten t.b.v. een schildje of chocoladetekst op een taart, gebak en/of chocolade worden exact overgenomen, zoals de afnemer deze opgeeft.
De Bonbonnerie controleert de tekst niet. De Bonbonnerie is niet verantwoordelijk voor de auteursrechten die berusten op de geleverde afbeeldingen, teksten en/of logo’s.

15.2            De afbeelding en/of foto moet per mail door de afnemer worden verwerkt per e-mail (info@debonbonnerie.nl). Zorg dat de afbeelding en/of foto in gangbare bestandformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie wordt aangeboden.

15.3            Een dergelijke (bestelling met afbeelding, foto en/of logo) wordt getoetst op haalbaarheid. Indien dit niet het geval is zal De Bonbonnerie zo vlug als mogelijk contact met de afnemer opnemen.

15.4            Indien het alleen een tekst betreft kan deze worden opgegeven op de website bij ‘opmerkingen’.

15.5            De Bonbonnerie streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto’s en logo’s afwijken van het origineel of de getoonde productfoto’s. De Bonbonnerie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

15.6            De Bonbonnerie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten vewerkte afbeeldingen. Desondanks is De Bonbonnerie zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Foto’s die aanstoot geven of schadelijk kunnen zijn voor maatschappij kunnen worden geweigerd. De afnemer wordt gewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1             Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16.2             Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Bonbonnerie en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij De Bonbonnerie er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.